صدای مجاهدین خلق ایران

راهی که آمدیم

راهی که آمدیم - تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران

مروری بر شکل گیری و تولد سازمان مجاهدین خلق ایران و سفری پنجاه ساله از میان حوادث تاریخ ایران.

دیدگاه‌های مریم رجوی

دیدگاه‌های مریم رجوی

گزیده‌ای از سخنرانی‌های مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران

از نگاه مسعود رجوی

از نگاه مسعود رجوی

فرازهایی کوتاه از سخنرانی‌های مسعود رجوی

هماورد

هماورد ۱ - انقلاب طلوع بود یا غروب؟

این سلسله برنامه انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ را بررسی میکند و به چگونگی تصاحب قدرت توسط خمینی میپردازد.

همراه با قیام

در این برنامه گزارشهای فعالیت کانون‌های شورشی و اعتراضات و قیام سراسری از رادیو مجاهد پخش می‌شود.

کنتراست

کنتراست - گفتگو با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران

گفتگو با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و آشنایی با تجارب آنها در مبارزه برعلیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ.

رادیو پیک

رادیو پیک

برنامه‌ای برای دوستداران طنز سیاسی از گروه پیک شادی. دقایقی شاد با رادیو مجاهد

پیشاهنگ

پیشاهنگ

آهنگ‌ها و ترانه‌های انقلابی و شورشی برای نسل برانداز در  برنامه پیشاهنگ

کتابخانه

انتشارات و کتابهای مجاهدین در این بخش از رادیو مجاهد به سمع شنوندگان می‌رسد