صدای مجاهدین خلق ایران

سرود همتای افتخار

سازمان مجاهدین خلق ایران

سرود همتای افتخار – کاری از سازمان مجاهدین خلق 

فَضَّلَاللّهُ الْمُجَاهدین                               عَلَی الْقَاعدینَ                  أَجْراً عَظیما

ای شکوه فروتن، سزاوار ماندگار!                         ای مرامت سحر، طعم دستانت از بهار!

همچو کوهی تو نوشنده از ناب آفتاب                   اوج پاکت، مجال پرافشانی عقاب

ریشه در هزارههای رنج این وطن                            بودنت، چرائی غرور ما و من

نسلی از حماسه کشتهای درین فلات                      صفبهصف یگانهمرد و کوهشیرزن

گنجینهی افتخارآفرین                  باروی پیکار ایرانزمین

فَضَّلَاللّهُ الْمُجَاهدین                               عَلَی الْقَاعدینَ                  أَجْراً عَظیما

 

کهکشانی شهید، ارمغان نبرد تو                            درد دیرینهسال بشر، گشته درد تو

ای مسلح به انسان آگاه و «می‌توان»!                      عصر شب را ورق زن، سحر را بباوران!

در میان رنج و زخم و خون شکفتهای                      طعنهها شنوده، رازها نگفتهای

خنجر خیانت ار خلیده در دلت                               با تبسمی نشان آن نهفته‌ای

گنجینه افتخارآفرین                     باروی پیکار ایران زمین

فَضَّلَاللّهُ الْمُجَاهدین                               عَلَی الْقَاعدینَ                  أَجْراً عَظیما

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید