صدای مجاهدین خلق ایران

دیدگاههای مریم رجوی- براندازی حق زن ایرانی ست

دیدگاههای مریم رجوی

تاریخچه ۳۹ ساله این رژیم تاریخچه سرکوب زن ایرانی ست.
و حالا زن ایرانی میخواهد این صفحه تاریک را از تاریخ ایران ورق بزند.
بنابراین قیام ایران فقط برای براندازی یک نظام سیاسی نیست، بلکه قیامی ست علیه بنیادگرایی و ارتجاع مذهبی که منطقه را به خاک وخون کشیده است.
این طلوع تازه ایست طلوعی پر امید نه فقط برای مردم ایران بلکه برای تمام مردم منطقه و جهان.
زیرا ارتجاع و بنیادگرایی که در سال ۵۷ با حاکمیت استبداد مذهبی در ایران متولد شد در قیامهای ۹۶ مرد و مردار شد.


زنان ایران به خیابانها نیامدند که چیزی از رژیم بخواهند بلکه آمده اند تا رژیم آخوندی را از میان بردارند.
زنان به قیام برنخواستند که فقط آزادی خودشان را مطالبه کنند قیام کرده اند که تمام ایران را آزادکنند.
به آخوندها می گوییم، وقتیکه دهها هزار زن ایرانی را شکنجه و اعدام کردی.
وقتیکه ابتدایی ترین حقوق او را گرفته اید.
پس زن ایرانی حق دارد رژیم ولایت فقیه را سرنگون کند و قطعا این حق را به کرسی خواهد نشاند. براندازی حق زن ایرانی ست و در عین حال یگانه راه او بر ای آزادی و برابریست…..

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید