صدای مجاهدین خلق ایران

دیدگاههای مریم رجوی- ما به مقاومت برای آزادی ادامه خواهیم داد

دیدگاههای مریم رجوی

ملت ایران با اتحاد ملی برای آزادی قیام کرد استبداد وابسته سرنگون گردید. اما بعلت نیم قرن دیکتاتوری، اعدام و زندانی شدن پیشگامان آزادی، ارتجاع رهبری انقلاب را ربود. تبعیض جنسی و تبعیض مذهبی، سرکوبی ملیتها،کوبیدن ارزشهای ملی، چماقداری و حمله به اجتماعات ومراکز نیروهای سیاسی از فردای بقدرت رسیدن خمینی شروع شد. با تحریف دین و آلودن کلمات اسلام و انقلاب بیدادگاههای ضد اسلامی و ضد انسانی شلاق زدن، دست و پا بریدن و سنگسار براه افتاد. جنگ ضد میهنی زمینه سازی شد. فریب و خونریزی خمینی، ایران را در کام خود فروبرد. زنان و مردان و جوانان میهنم به مرگ تدریجی محکوم شدند و دخترکان معصومم بی کس و بی پناه در گوشه و کنار شهرها افتاده اند و هزار فتنه و بلا، گل زیبای رویشان را قبل از شکفتن پژمرده میکند. دریغ و افسوس که در کنارشان نیستم تا در آغوششان بگیرم و بر دردهای جانکاهشان مرحمی بگذارم. برای پایان دادن به همین دردها و رنجها بود که ما به مقاومت برخواستیم و این آزمایش نسل ما بود. به گفته مسعود، ارتجاع خمینی بزرگترین بلیه سیاسی، اجتماعی و مذهبی تاریخ ایران و آزمایش وجود و لاوجود ایران و ایرانی ست. بقا یا فنای فرهنگ و میهن و تاریخ و تمامیت ایران لاجرم به غلبه یا شکست ما در نبرد با این ارتجاع ضدتاریخی مشروط میشود. یعنی مردم ایران امروز درگیر سهمگین ترین نبردها و پنجه در پنجه درنده ترین گرگهای تاریخ این سرزمین است. بله دراین ۲۶ سال خمینی و رژیمش از هیچ جنایتی برای نابودی نیروهای آزاد شده انقلاب فروگذار نکردند. خون مجاهدان و آزادیخواهان را مباه شمردند، فتوای قتل عام زندانیانمان را صادر کردند تا مقاومت این ملت مظلوم را نابود کنند ولی این مقاومت از حرکت بازنایستاد. و من بار دیگر در برابر مردم ایران که صدای مرا میشنوند از جانب تمامی اعضا و حامیان این مقاومت و یکایک رزم آوران آزادی تاکید میکنم که : ما بهر قیمت ، با هر سختی و تا هرزمان که لازم باشد به مقاومت برای آزادی ادامه خواهیم داد.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید