صدای مجاهدین خلق ایران

راهی که آمدیم قسمت ۱۹-آغاز انقلاب ضدسلطنتی

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران

هنگام بنیانگذاری سازمان تاریخچه را از صدر مشروطه مطالعه کردیم،
میخواستیم از فراز و نشیبهای آن برای آینده درس بگیریم.
قبلا تاریخ را که میخواندیم تاریخ شکستها بود مثلا انقلاب مشروطه شکست خورد و رضا شاه از آن انقلاب درآمد……
ولی الان تاریخ پیروزی هاست، سازمان مجاهدین که از منهای بینهایت خودش را به اوج رسانده.
تاریخ یک جنبش پیروز است، تمام راهی را که طی کرده درسی ست برای آینده.
زندان قبل از سال ۵۰ ندامتگاه بود.
بعد از سال ۵۰ مبارزین و مجاهدین هرگز ذره ای برای شکنجه ارزشی قائل نبودند و زندان را به دانشگاهی برای آموزش مبارزه علیه دیکتاتوری رژیم شاه تبدیل کردند.

فعالترین زندانیان را از زندان قصر به زندان کمیته بردند و مجددا آنها را شکنجه کردند، برای اینکه جلوی فعالیتهای داخل زندان را بگیرند.
بعد از مدتی شکنجه، ۹ نفر از این افراد را در تپه های اوین اعدام کردند.
وقتی مسعود رجوی را از زندان کمیته به زندان اوین برگرداندن از شدت شکنجه اول ما او را نشناختیم.
در سال ۵۴ در هواخوری زندان اوین مسعود رجوی ما را صدا کرد و گفت مگر جمعبندی ضربه ۵۰ یادتان رفته که نباید زیر ضربه تحلیل کرد.
ضربه اپورتونیستهای چپ نما سازمان مجاهدین خلق را متلاشی کرد.
مسعود رجوی با بیانیه ۱۲ ماده ای به تمام زندانیان آموزش داد.
مسعود رجوی با یک شعار سازمان مجاهدین خلق را دوباره زنده کرد اسلام چپ مارکسیسم و اینکه تهدید ما راست ارتجاعی ست.
سازمان مجاهدین خلق به این وسیله مرزبندی قاطعی با آخوندها پیدا کرد.
همین که شاه شلاق را زمین گذاشت مردم به خیابان ریختند و تظاهرات سراسری شکل گرفت.
آمریکا خمینی را از عراق به فرانسه برد و با او زدوبند کرد.
مسعود رجوی از همان ۳۰ دی که از زندان آزاد شد با خمینی مرزبندی کرد.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید