صدای مجاهدین خلق ایران
مشتقات دسته

هماورد

هماورد گفتگویی است با مهدی خدایی‌صفت، از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران. او در این سلسله برنامه انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ را بررسی میکند و به چگونگی تصاحب قدرت توسط خمینی میپردازد. وی همچنین فرازهایی از مصاف ۲.۵ ساله سیاسی-افشاگرانه مجاهدین، هماورد اصلی نظام ولایت‌فقیه، با خمینی را تشریح میکند

انقلاب ۲۲ بهمن

در چهارمین قسمت از این سلسله برنامه، مواضع سازمان…