صدای مجاهدین خلق ایران
مشتقات دسته

پیشاهنگ

آهنگ‌ها و ترانه‌های انقلابی و شورشی برای نسل برانداز

ترانه سرو

ترانه سرو با صدای فرشاد از رادیو مجاهد

ترانه فریاد

ترانه فریاد با صدای روزبه از رادیو مجاهد

ترانه حرف ما

ترانه حرف ما با صدای مجتبی از رادیو مجاهد

سرود ای آزادی

سرود ای آزادی کاری از سازمان مجاهدین خلق ایران از…

ترانه با مریم

ترانه با مریم با صدای مرجان و آیدا از رادیو مجاهد

ترانه پرچم

ترانه پرچم با صدای مرجان از رادیو مجاهد

سرود به نام خدا

سرود به نام خدا کاری از سازمان مجاهدین خلق ایران…