728 x 90

برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی – ماده اول

مریم رجوی
مریم رجوی

آزادی، یگانه واژه ایه ست که در طول تاریخ زیاد درباره آن گفته شده و می‌شود.

به‌خاطر آزادی، مسیرهای پر جوش و خروشی پشت سر گذاشته شده.

اما امروز این آزادی در ایران جایی ندارد و از تمام زوایای زندگی مردم محو شده.

صحبت از میزان نقض حقوق‌بشر در ایران امروز نیست.

صحبت از نقض حقوق زنان و جوانان و اقلیتهای مذهبی و قومی در جامعه امروز ما هم نیست. صحبت از فردایی، با حفظ ارزش واژه آزادی در ایران است.

 

 

فردایی که بالاترین نمود بنیادگرایی، یعنی زن‌ستیزی دیگر در آن جایی ندارد.

اما چطور؟

طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، پاسخ به همین نیاز جامعه خمینی زده جامعه است.

این طرح، ترسیم روشناییِ فرداست در برابر ظلمات امروز.

آن نور امید و آینده روشنی که بی‌شک، بر ایران و ایرانی، نمایان خواهد شد…