728 x 90

تبیین جهان- شماره ۳۵

تبیین جهان

تبیین جهان- شماره ۳۵
تبیین جهان- شماره ۳۵

با وحدت صوری و ناآگاهانه اولیه
البته موقعی که صحبت از وحدت و یگانگی می‌کنیم، از آنجایی که در گذشته مفهوم پیچیدگی را بحث کرده‌ایم، علی‌القاعده نمی‌بایست با وحدتهای صوری، ساده، اولیه و وحدت ما قبل تضاد، اشتباه شود. با این‌همه می‌خواهیم نشان دهیم که یگانگی و وحدت تکاملی، با وحدت صوری و سادهٔ اولیه چه ً در آگاهانه بودن وحدتی است که منظور بحث تفاوتی دارد. تفاوت اساساً ما است. برای این‌که گفتیم وحدت، محصول حل تضاد است.....

 


مفهوم توحیدی عید
یکی از همین واژه‌ها، واژه عید است، از مصدر »عود« و بازگشت. نه بازگشتی به گذشته، قهقهرا یا دور، ابداً! بازگشت به فطرت و ناموس نهایی. چرا که به اعتقاد قرآن، فطرت نخستین جهان، در وحدت و یگانگی است؛ بنابراین صحبت از عید ـ چنانکه یکی از کتابهای لغت می‌گوید ـ یعنی نو شدن، نه تکرار و نه قهقرا.....


جامعه بی‌طبقه توحیدی
پس اجازه بدهید در رابطه با نهایت تکامل اجتماعی، از یک عید بسیار بزرگ صحبت کنیم، و آن همان جامعه بی‌طبقهٔ توحیدی است. توحید اجتماعی، جامعه توحیدی را بایستی ارمغان آورد. جامعه توحیدی، جامعه ً یی است که الزاماً تضادهای طبقاتی آن حل شده است، پس بی‌طبقات است. چرا که طبقات، بالا و پایین، غنی و فقیربودن، محصول استثمار است، محصول فرعونیت است، محصول روش همانهایی است که خود را به جای خدا، به بشریت تحمیل کرده بودند؛ مثل خود فرعون.....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0615f5c4-f08d-4384-8896-57d5a734e9a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات