728 x 90

تبیین جهان -شماره ۱

تبیین جهان -قسمت اول
تبیین جهان -قسمت اول

مسعود رجوی در این سلسله آموزشها داستان پیدایش و تحول هستی و سایر تبیینهای فلسفی را به زبانی ساده و با استفاده از مهم‌ترین کتابهای تخصصی در همان زمینه بیان کرده.

و در همین بستر به جمعبندی و معرفی مهمترین قواعد تکامل پرداخته است.

مسعود رجوی در هر مرحله ضمن طرح تعاریف پایه‌یی لازم در هر بحث، به دیدگاه قرآن و برخی از اندیشمندان مسلمان اشاره کرده، سپس به بررسی و نقد مکاتب فکری مختلف در باب “هستی یا عالم وجود” پرداخته است.

در این مسیر مسعود رجوی مخاطبش را در سفری دور و دراز از ابتدای خلقت تا زمان حاضر همراهی کرده. و گام‌به‌گام او را با قوانین هستی و رمز و راز تکامل آشنا می‌کند.

اسکلت اصلی آن در سالهای میانی دهه ۴۰توسط بنیانگذاران سازمان و مسعود رجوی در حد یک جزو ه یا مقاله چند صفحه‌یی تنظیم شد.

در سال ۱۳۵۳به‌صورت یک کتاب کامل در آمد. البته همین نسخه نیز توسط ساواک و اپورتونیستها از بین رفت. و مجدداً در سال ۱۳۵۸توسط مسعود رجوی بازنویسی و تکمیل گردید.