728 x 90

ترانه فتح بابل- با صدای مرضیه

ترانه فتح بابل
ترانه فتح بابل

زنجیز بابلیان را از هم گسسته نگر
زندان خسته دلان را در هم شکسته نگر
از خنده بر لب ایشان نقشی نشسته نگر
کوروش پیام محبت به جهانیان آرد
منشور او ز سعادت ز خدا نشان‌ دارد
شهر بابل اینک شد آزاد از غم‌ها
نخلستانش خرم گندم زارش زیبا
همراه آرد کوروش با خود آزادی را
هر ایرانی بیند روی آبادی را
***
شهر بابل اینک شد آزاد از غم‌ها
نخلستانش خرم گندم زارش زیبا
همراه آرد کوروش با خود آزادی را
هر ایرانی بیند روی آبادی را

هرجا او قدم نهد فردی از ستم رهد
شهری در هر قدمش گل می بارد
کوروش پیام محبت به جهانیان آرد
منشور او ز سعادت ز خدا نشان‌ دارد