728 x 90

راهی که آمدیم هفتم

تشکیل گروه استراتژی و ضرورت آن

راهی که آمدیم شماره ۷
راهی که آمدیم شماره ۷

پس از تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۴۴ محمد حنیف‌نژاد در اولین قدم به تربیت کادرها و رهبران ذیصلاح همت گماشت.

 

 

حنیف‌نژاد و رجوی

محمد حنیف‌نژاد هم‌چنین در بستر این کار به تدوین ایدئولوژی و استراتژی سازمان مجاهدین خلق ایران پرداخت. تدوین ایدئولوژی در گروهی که شخص محمد حنیف‌نژاد و هم‌چنین مسعود رجوی و شماری دیگر از اعضاء سازمان در آن کار می‌کردند به پایان رسید.

 

مقدمات تدوین استراتژی

تدوین استراتژی سازمان مجاهدین خلق ایران نیز از اوایل سال ۱۳۴۸آغاز شد. در آن زمان سازمان مجاهدین خلق ایران به نقطه‌ای رسیده بود که به‌لحاظ ایدئولوژیک مبانی خود را کم‌و بیش پایه‌ریزی کرده و کادرهای همه‌جانبه‌یی را در اختیار داشت. حال برای ورود به صحنه‌ٔ عمل، تعیین استراتژی ضرورت پیدا می‌کرد.

 

استراتژی مبارزه مسلحانه

مبنای استراتژی که سازمان مجاهدین خلق ایران پیش از این در جمع‌بندی خود از مبارزات گذشته به آن رسیده بود، همانا مبارزه مسلحانه بود. بر اساس چنین مبنایی اکنون باید استراتژی تدوین و اصول آن مشخص می‌شد.

 

گروه‌های تدوین استراتژی

به همین دلیل محمد حنیف‌نژاد ۱۶نفر از کادرهای سازمان را در چهار گروه چهارنفره به این کار اختصاص داد. این افراد مطالعه و فعالیت خود را به‌سرعت آغاز کردند.

 

تحلیل مشخص از شرایط ایران شروع از شهر یا روستا

از جمله یک گروه از آنها مسئولیت داشتند مدتی در روستاها زندگی کرده و فضای اجتماعی و موقعیت استراتژیکی آنها را بسنجند. یادآور می‌شویم که بسیار از سازمانهای انقلابی مبارزه مسلحانه خود را از روستا آغاز می‌کردند.

این وضعیت باید در ایران نیز مورد بررسی و کاوش قرار می‌گرفت و مشخص می‌شد که آیا با توجه شرایط موجود در ایران،‌از جمله اصلاحات ارضی و ارتقاء جاده‌های ارتباطی که حضور نظامیان را سهل‌تر می‌کرد، آیا امکانپذیر است یا خیر!

 

تدوین استراتژی

هم‌چنین گروه‌های دیگر استراتژی به بررسی بافت اجتماعی در شهر پرداخته و امکانات موجود را مورد بررسی قرار دادند. تدوین اصول استراتژی سازمان مجاهدین خلق ایران نهایتاً حدود هشت ماه به طول انجامید و سپس به‌صورت بند‌هایی تحت عنوان استراتژی، مشخص گردید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/af386e4d-de64-4094-8fc3-01ec38255725"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات