728 x 90

سازمان مجاهدین از زبان اشرفی ها

گفتگوها

سازمان مجاهدین از زبان اشرفی ها
سازمان مجاهدین از زبان اشرفی ها

سازمان مجاهدین از زبان اشرفی ها

خاطرات خواهر مجاهد فاطمه داعی الاسلام

حیات سازمان انباشته از رزم بی امان و مبارزه خستگی ناپذیر برای آزادی است، از برجسته ترین و شورانگیزترین فرازهای آن مقاومت زنان است.

حضور زنان پیشتاز مجاهد در مبارزه مسلحانه انقلابی که آنها را به سرعت به الگوهای اجتماعی محبوبی تبدیل کرد که در انقلاب سلطنتی تنها عکس یا نامشان نقطه انگیزشی برای دختران دانش آموز یا دانشجو گردید.

در آن سالهای استبداد پخش خبر شهادت فاطمه امینی و مقاومت حماسی او در زیر شکنجه راه را به من و بسیاری دیگر از دختران و زنان مشتاق آزادی نشان داد.

اولین زن شهید مجاهد قهرمانی بود که یک تنه بر انبوه شکنجه گرانش پیروز شد....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/83a0a3da-0a5d-4f48-837b-0a49acee1f49"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات