728 x 90

سروده مرگ اهرمن

سروده مرگ اهرمن
سروده مرگ اهرمن

سروده مرگ اهرمن

ما به امیدی که باز آییم به ایران زنده‌ایم

درد هجران را به دل غرنده شیران زنده‌ایم

... ... . .