728 x 90

مروارید فاران- قسمت ششم

مروارید فاران- قسمت ششم
مروارید فاران- قسمت ششم

مروارید فاران- قسمت ششم

آخرین موضوعی که درباره خانه استقلال و آزادی بیت العتیق(کعبه) گفت، شاید چندان در برابر مصادیق علمی و تاریخی برجسته نباشد، ولی خالی از شگفتی و اهمیت نیست و تعبیرهای دیر هم دارد.

تورات کتاب مقدس یهودیان، مشتمل بر کتب مختلفی است که یکی از آنها مزامیر داوود نام دارد. یهودیان در نماز از مزامیر داوود بسیار بهره می گیرند، در این مزامیر اشاره هایی به آیندگان، بحرانهای زمان حال، خاطرات گذشته و بسیاریی موضوعات دیگر وجود دارد. از جمله این اشارات که به توصیف های زیبا از گذشته باز می گردد، توصیفی است که در مزمور ۸۴ آیات ۴ تا ۶ می خوانیم....

هدف: بیان اهمیت، مونیسم، هدفمندی و شگفتی خانه کعبه و اشاره غیر مستقیم به مضمون نیازمندی فطری و هستی شناسانه به پرستش بود. هدف هرگز اثبات یک دین و نفی دین و آیین دیگر نبوده است، چرا که در قرآن ادیان توحیدی در کنار هم قرار گرفته، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و ساوئین، پیروان حضرت یحیی، که به خدا و روز قیام ایمان آورده باشند و عمل شایسته انجام داده باشند.

برای آنها ترس و بیمی نیست و در اسلام آنچه شاخص برتری است همانا تقوا است...