728 x 90

همراه با سؤالات شما - قسمت اول

همراه با سؤالات شما - قسمت اول
همراه با سؤالات شما - قسمت اول

یک قیام چه مراحلی را طی می‌کند؟
آیا مبارزه یک علم است؟ یا دستورالعمل.
قانونمندیهای یک رژیم دیکتاتوری چیست؟
و چطور می‌شود جلوی آن ایستاد...
پتانسیل قیام و شورشگری در ایران و ایرانی خون جوشان و آتشی زیر خاکسترست، که تا رسیدن به هدف نهایی، که سرنگونی تام و تمام این حاکمیت دزد و غارتگر است ادامه دارد.
در همین راستا باید شمشیرها را تیز و سازوکار را آماده کرد، یک قسمت از همین کار، آموزش و آماده‌سازی کانون‌های شورشی در شهرهاست.
در این قسمت برادر مجاهد رضا مرادی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران به تعدادی از سؤالات رسیده شما پاسخ می‌دهد.
چگونه این رژیم 40سال عمر کرده است و چشم‌انداز سرنگونی چگونه است؟