728 x 90

همراه با سؤالات شما- قسمت ۳۹

صدای شما از رادیو مجاهد

همراه با سؤالات شما- قسمت ۳۹
همراه با سؤالات شما- قسمت ۳۹

همراه با سؤالات شما- قسمت ۳۹

پرسش و پاسخ با برادر مجاهد رضا مرادی درباره وضعیت و شرایطی که رژیم الان در آن قرار دارد.

رضا مرادی:

این رژیم در چهار دهه گذشته روی یک پایه هایی و سرمایه هایی سوار شده و به اعتبار آن تا این جا خودش را کشانده و برای خودش زمان خریده.

وقتی می خواهیم مختصات رژیم را در شرایط فعلی نگاه کنیم حتما باید برگردیم به پایه ها و سرمایه هایی که رژیم طی چهار دهه گذشته بوسیله آنها برای خودش عمر خریده، باید کنکاش کنیم و ببینیم این عوامل در چه موقعیتی هستند.

با ارزیابی کلی این موقعیتها ما می توانیم یک تصویر جامع از رژیم پیدا کنیم.....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d7b1d577-1154-48d2-8108-22ec68b66423"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات