728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط - ۱۱دی

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط - ۱۱ دی
پیام به نیروهای خواهان ارتباط - ۱۱ دی

 

پیام از رادیو مجاهد به:
آقای شاهین: نادر که با شما تماس می‌گیرد از طرف ما می‌باشد با او ادامه بدهید.
سعید: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
رضا ۱۴۰از اصفهان: برادر مهدی که با شما در تماس هستند مورد اعتماد ما می‌باشند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8a2ffa1e-0493-4b95-bb97-7e83ad19feb9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات