728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۵ آذر

پیام به نیروهای ۵آذر
پیام به نیروهای ۵آذر

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به کریم ۷۹۰ ایران آینده :‌
برادر سعید که با شما در ارتباط است از ما می‌باشد به او اعتماد کنید. .
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به محمد :
داوود که با شما در ارتباط است از دوستان ماست و با او همکاری کنید.
پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به یاران شهید امید عیدانی:
شورشگران امیدیه، شورشگران امیدیه، شورشگران امیدیه،
علی از دوستان ما می‌باشد به او اعتماد کنید.
پایان پیام.