728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۵ اسفند

پیام به نیروهای خواهان ارتباط  ۵اسفند ماه   ۹۹
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۵اسفند ماه ۹۹

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به امیر از خراسان:
”برای رسیدن به آزادی باید بهای آن را پرداخت“ .
اگر می‌خواهیم کشوری آزاد داشته باشیم باید به مبارزه با نظام آخوندی برخیزیم و با کانون‌های شورشی مجاهدین همراه شویم“ .
سعید که با شما در ارتباط است از ماست، با او ادامه بدهید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به آرش از قزوین:
نیما که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد. به وی اعتماد کنید
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به ایمان از تهران:
”به امید ایرانی آباد و آزاد“ .
پروین که با شما در تماس است از دوستان ماست به وی اعتماد کنید.
پایان پیام