728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۶ شهریور

پیام به نیروهای خواهان ارتباط  ۶   شهریور
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۶ شهریور

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به کوروش:
یاسر از خودمان است به او اعتماد کنید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به عرفان از اهواز:
اشکان که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد به وی اعتماد کرده و ارتباط و همکاری خود با وی را ادامه دهید. موفق و پیروز باشید.
پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به ۱۲۰:
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
صبا که با شما در ارتباط است،ازما می‌باشد،به او اعتماد کنید.
پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به یاشار ۸۸:
برادر مهران که با شما تماس می‌گیرد ازمامی‌باشد به او اعتماد کنید.