728 x 90

کانون‌های شورشی- پیام آوران آزادی- قسمت دوم

کانون‌های شورشی- پیام آوران آزادی- قسمت دوم
کانون‌های شورشی- پیام آوران آزادی- قسمت دوم

کانون‌های شورشی- پیام آوران آزادی- قسمت دوم

سئوال:

مردم ایران همان طور که رژیم می گوید خواهان این رژیم هستند، شما چی می گوید؟

جواب:

بله مخصوصا که به سطح جامعه نگاه می کنی همه دارند کارهایشان را می کنند، می روند سر کارشان، می آیند.

رژیم نماز جمعه می گذارد، راهپیمایی در حمایت از خودش، رادیو و تلویزیونش هم تبلیغ می کند که بله همه چی امن و امان است، این ظاهر قضیه است. اما چندین شاخص مهم دارد که بفهمیم مردم یک جامعه آن نظام را نمی خواهند و آن نظام نامشروع و غیر قانونی است.

برای این که بفهمیم یک جامعه چقدر ضد ظلم است باید بفهمیم آن رژیم حاکم در ایران همین آخوندها و خامنه ای چه میزان انرژی برای سرکوب می گذارد، از کجا معلومه، از ارگانهایی که دارد..........