728 x 90

دیدگاه مریم رجوی- تا آزادی از پا نخواهیم نشست

دیدگاه مریم رجوی- تا آزادی از پا نخواهیم نشست
دیدگاه مریم رجوی- تا آزادی از پا نخواهیم نشست


ما، ما از پا نخواهیم نشست تا روزی که آزادی، دمکراسی و برابری هم‌چون رودی خروشان از آذربایجان تا بلوچستان و از خراسان تا خوزستان جاری شود.
ما از پا نخواهیم نشست، ما از پا نخواهیم نشست تا روزی که همهُ ایرانیان با همهُ عقایدشان و با همهُ تفاوت هایشان دست در دست هم پرچم پیروزی را به اهتزاز در آورند پرچم ایران آزاد و دمکراتیک.